logo-1-1-300x131

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Formål: Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.
Varighet: 1 år, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år, maksimalt inntil 2 år. Kan unntaksvis forlenges med ytterligere 1 år for deltakere som gjennomfører formell opplæring med sikte på formell kompetanse, dvs til totalt 3 år
Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-kontor
Målgruppe: Arbeidsforberedende trening er for personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid.

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Tiltaket skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. 

Arbeidsforberedende trening er for personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid. 

Deltaker vil ha en fast jobbveileder som følger opp og veileder deltaker gjennom hele tiltaket. I starten av tiltaket kartlegges deltakers nåsituasjon, basert på Navs bestilling, relevant dokumentasjon og samtaler med deltaker. Dette danner grunnlag for å utarbeide en aktivitetsplan som inneholder de aktiviteter som deltaker skal gjennomføre i tiltaket. Deltaker vil være aktivt involvert i å utarbeide denne planen, noe som sikrer at innholdet i tiltaket blir skreddersydd i forhold til hver enkeltes individuelle behov.

AFT består av 4 hovedelementer eller faser:

  • Avklaring av ressurser og yrkesmål
  • Arbeidsutprøving i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø
  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv

Den første fasen av AFT-tiltaket skal gi en avklaring av deltakers ressurser og yrkesmål og består av to hovedelementer; kartlegging og karriereveiledning. Denne fasen varer normalt i inntil 4 uker og kan inneholde aktiviteter som kartlegging av basiskompetanse, jobbsmak, opplæring i arbeidslivskompetanse, interessekartlegging og karriereveiledning, , kartlegging og trening i karriereferdigheter, motivasjons- og mestringsaktiviteter m.m.

I den andre fasen av AFT-tiltaket har deltaker som hovedregel arbeidsutprøving i et skjermet arbeidsmiljø, enten på en intern skjermet arena eller på en av våre eksterne skjermede arenaer. Deltaker skal gjennom utprøving på en skjermet arena få mulighet til å prøve ut sin arbeidsevne gjennom arbeidsoppgaver som er relevante for mål i aktivitetsplanen. Viktige avklaringer vil være å kartlegge evne til stabilitet og utholdenhet over tid, herunder også oppmøte og tilstedeværelse. 

Tredje fase av tiltaket får deltakeren tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Denne fasen vil være aktuell for deltakere som har behov for opplæring i basiskompetanseferdigheter og/eller yrkesfaglig kompetanseheving. 

I den fjerde fasen av AFT-tiltaket skal deltaker være i arbeidstrening i en ordinær bedrift. I denne fasen vil deltaker få bistand til å finne en passende arbeidspraksis hos en ordinær arbeidsgiver med sikte på ansettelse i ordinært arbeidsliv. Jobbveileder vil følge opp både deltaker og arbeidsgiver i praksisperioden.

Som hovedregel skal deltakelsen i AFT være minimum 50 prosent. NAV kan gjøre en individuell vurdering om at noen deltakere kan starte i lavere stillingsprosent, men ikke lavere enn 30 prosent. Deltakere som starter i en lavere stillingsprosent vil få en realistisk opptrappingsplan med mål om full deltakelse.

Deltakere i AFT skal som hovedregel følge de samme reglene for å melde fravær som gjelder i det ordinære arbeidsliv. Sykefravær skal meldes til jobbveileder og eventuelt arbeidsgiver/praksissted samme dag som fraværet starter og skal dokumenteres med egenmelding eller sykmelding. Alt fravær, dokumentert og udokumentert, vil bli rapportert til NAV.

Hver tredje måned sender vi en statusrapport til NAV veileder om deltakers helsemessige fungering, progresjon i forhold til aktivitetsplanen og mål for den neste tre måneders perioden. Ved tiltakets slutt skriver vi en rapport til NAV som gir en grundig vurdering av deltakers arbeidsevne, progresjon i tiltaket, muligheter på arbeidsmarkedet og eventuelle ytterligere behov for bistand for å få eller beholde arbeid.

Det er kontinuerlig inntak i AFT. A2G har stor innsøking til tiltaket, noe som innebærer at det kan være noe ventetid på oppstart. Har du spørsmål vedrørende AFT ta kontakt med avdelingsleder Hilde Therese Kvamme på tlf 98238137eller fagsjef Wenche Iren Warberg på tlf 40857695

Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col-250x300
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram